Sociale cohesie versterken in een uniek landschap

Actieve dorpsgemeenschap brengt diverse maatschappelijke functies samen op de steile taluds van het droogdal

Projectdetails

Locatie: Droogdal tussen Klimmen, Craubeek en Termaar

Betreft: Stedenbouwkundige en landschappelijke kaders voor Open Club Klimmen

Opdrachtgever: Gemeente Voerendaal

Een verblijfsplek die het voormalige landschap doet herleven als ook de verdwenen historische routes.

Omschrijving

Een verblijfsplek die het voormalige landschap doet herleven als ook de verdwenen historische routes.

Kleine kernen in het Zuid-Limburgse Heuvellandschap kennen vanuit het verleden een sterke sociale cohesie. De sportclubs en andere verenigingen spelen een immense rol bij het op peil houden van de vitaliteit. In Klimmen is dat goed onderkend door de actieve bewoners en hebben ze gekozen om aan te haken bij het Huis van de Sport Limburg. Door bewust Open Club Klimmen te koppelen aan de benodigde nieuwbouw voor de basisschool ontstond een unieke kans voor synergievoordelen die ook andere verenigingen en lokale bedrijven heeft aangetrokken. Hierdoor is een prachtige mix ontstaan van voorzieningen met maatschappelijke doelen.

Stap voor stap om ieders belangen te behartigen

Naast de reeds aanwezige voetbal- en tennisvereniging en basisschool, krijgen onder andere de bibliotheek, dagbesteding, kinderdagopvang, wijkverpleging en jongerencoach een plek in de Open Club. Deze functies vragen om een gebouw en bijbehorende voorzieningen die door hun schaalgrote een grote impact hebben op de dorpse en landschappelijke beleving. Ten behoeve van een zorgvuldige inpassing heeft de gemeente Voerendaal NLUD ingeschakeld. Niet om een uitgewerkt plan op te stellen, maar om de kaders te formuleren voor het toekomstige integrale ontwerpteam. Niet op afstand als externe adviseur, maar samen met de toekomstige gebruikers, de dorpsgemeenschap en de direct omwonenden. Daarvoor hebben we een gemeenschappelijke schouw gehouden en hebben ze in groepjes zelf geschetst aan de toekomstige inrichting om zo de specifieke wensen en eisen op te halen. Ook de schoolkinderen hebben van jong tot oud hun dromen over de inrichting van het park op papier gezet. De uiteindelijke kaders zijn besproken en aangescherpt tijdens een interactieve sessie met de belanghebbenden.

Een prachtige mix aan voorzieningen in een potentieel prachtig landschap

De toekomstige gebruikers hadden in een voortraject reeds een locatie centraal in het gebied gekozen als de gewenste plek zodat de (visuele) relatie met de sportvelden zo optimaal mogelijk is. Hiermee komt het gebouw los van de kern te staan. Een groot deel van de opgestelde kaders zijn dan ook gericht op het realiseren van een hoogwaardige groene verblijfsplek die als schakel dient tussen de oude kern en de Open Club. Een verblijfsplek die het voormalige landschap doet herleven als ook de verdwenen historische routes. De kaders voor het gebouw zijn gericht op het visueel verkleinen van de grote massa en een optimale integratie in het landschap van het droogdal. Tenslotte zijn kaders opgesteld om het huidig gecultiveerd ingerichte sportpark te transformeren naar een landschapspark dat verweven is met het omringende landschap en op een natuurlijke wijze uitdaagt om te bewegen.