Haalbaarheidsstudie scholen Souburg-Zuid 

Integraal afwegingskader voor concentratie van scholen in een dichtbebouwde woonwijk

Projectdetails

Locatie: Souburg-Zuid

Betreft: Ruimtelijke, verkeers- en milieutechnische haalbaarheidsstudie

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen

Ook met omwonenden is het nu mogelijk om gerichter de dialoog aan te gaan over mogelijk negatieve gevolgen van de intensivering van het programma en de te nemen maatregelen

Omschrijving

Toevoegen programma in dichtbebouwd gebied

Al jaren zoekt de gemeente Vlissingen naar een locatie om de twee basisscholen in Souburg-Zuid, nu nog verspreid over vier locaties, samen te brengen op één locatie in een brede school. Vanwege een hoge bebouwingsdichtheid en nauwe straatjes bleek daartoe geen geschikte locatie beschikbaar. Om te onderzoeken of de huidige twee hoofdlocaties van de scholen geschikt te maken zijn om terug te gaan naar twee locaties heeft NLUD de haalbaarheid inzichtelijk gemaakt.

Integrale afweging

Aangezien het programma op beide hoofdlocaties geïntensiveerd moet worden in dichtbebouwd woongebied, was een ruimtelijke massastudie benodigd. Ook de verkeersveiligheid was een belangrijk uitgangspunt bij het onderzoek naar de inpasbaarheid vanwege de nauwe straatjes en het complexe systeem van éénrichtingsverkeer. Daartoe heeft NLUD de samenwerking gezocht met Studio Bereikbaar om de parkeerbehoefte, het huidige verkeersgedrag, de optimale verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid te analyseren. Aveco de Bondt is ingeschakeld om de geluids- en luchtkwaliteit te onderzoeken.

Afwegingskader voor politiek

Gevoelsmatig leken beide hoofdlocaties van de scholen niet geschikt om het programma en daarmee het verkeer te intensiveren. Op basis van de integrale haalbaarheidsstudie bleek het echter weldegelijk mogelijk en had de politiek een document in handen waarmee het een integrale afweging kon maken. Ook met omwonenden is het nu mogelijk om gerichter de dialoog aan te gaan over mogelijk negatieve gevolgen van de intensivering van het programma en de te nemen maatregelen.

Massastudie en inspiratie

De analyses en aanbevelingen van Studio Bereikbaar en Aveco de Bondt, als ook de eigen ruimtelijke analyse van de schoollocaties, heeft NLUD vertaald naar een  massastudie. Enerzijds is met de massastudie onderzocht of het programma samen met de verkeersafwikkeling ruimtelijk inpasbaar is in de krappe stedelijke context. Anderzijds biedt de massastudie inzicht in de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van de locaties. Op basis van de haalbaarheidsstudie worden nu in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden bouwenveloppes opgesteld.